LHKPN

Daftar Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 

PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

  

 

NO   NAMA NIP JABATAN FILE
1   Drs. Muh. Zainuddin, S.H., M.H. 195705241985031002 Hakim Utama Muda/Ketua  Detail
2   Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin S.H., M.H. 196311091991031004 Hakim Madya Muda/Wk Ketua Detail
3   Drs. Muqorrobin, M.H. 196212051989031002 Hakim Utama Muda  Detail
4   Drs. Rahmat Farid, M.H. 196510051991031008 Hakim Madya Utama Detail
5   Drs. Arifin 196604111993031004 Hakim Madya Muda Detail
6   Drs. Khotibul Umam 196709151993031003 Hakim Madya Muda Detail
7   Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. 196603121993031003 Hakim Madya Muda Detail 
8   Drs. H. MachmudS.H., M.H.  195701011983031008  Hakim Utama Muda  Detail 
9   Drs. H. Syarifudin, M.H. 197002061994031004 Hakim Madya Muda Detail 
10   Drs. Muhyidin 196403121994031001 Hakim Madya Muda Detail 
11    Drs. Ahmad ZaeniS.H.,M.H. 195803051987031005 Hakim Utama Muda Detail 
12    Drs. Bambang Sugeng, MSI. 195611171984031003 Hakim Utama Muda Detail
13   Afif Eko Sulistiono, S.H. 196410301993031001 Panitera Detail
14   Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M. 197811091998031002 Sekretaris Detail
15   Irawan Hari Waluyo, S.H. 196305061992031002 Wakil Panitera Detail
16   Drs. Moch. Zaidin 195911131993031001 Panitera Muda Permohonan Detail
17   Wakhid Salim, S.Ag 197105041993031002 Panitera Muda Hukum Detail 
18   Ridwan, S.H. 196112311994031019 Panitera Muda Gugatan Detail
19   Elvin Sutopo, S.H. 195907031994031001 Panitera Pengganti Detail
20   Sumiandri, S.H.I. 196408131994031006 Panitera Pengganti Detail 
21   Latifah, S.Ag. 196207061992032002 Panitera Pengganti Detail
22   Mugiarti, S.Ag. 196507091994032002 Panitera Pengganti Detail