NO NAMA NIP JABATAN FILE
1 Drs. H. Suyudi, M.Hum. 195601231985031002 Hakim Utama Muda/Ketua
2 Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin S.H., M.H. 196311091991031004 Hakim Madya Muda/Wk Ketua
3 Drs. Muqorrobin, M.H. 196212051989031002 Hakim Utama Muda
4 Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. 196210221992031002 Hakim Utama Muda
5 Drs. H. MachmudS.H., M.H.  195701011983031008  Hakim Utama Muda
6 Drs. Supangat, M.H. 196503131994031005 Hakim Madya Utama
7 Drs. Ahmad ZaeniS.H.,M.H. 195803051987031005 Hakim Utama Muda
Drs. Bambang Sugeng, MSI. 195611171984031003 Hakim Utama Muda
9 Muhsin, S.H. 195606151987031002 Hakim Madya Utama
10 Drs. H. Sartono 196208151992031000 Hakim Muda Madya
11 Drs. H. Muhammad Mansur, M.H. 196501141993031004 Panitera
12

Ichwan Firmansyah Assidiqi, S.Ag

197803052006041009 Sekretaris
13 Wakhid Salim, S.Ag 197105041993031002 Panitera Muda Hukum
14 Ridwan, S.H. 196112311994031019 Panitera Muda Gugatan
15 Sumiandri, S.H.I. 196408131994031006 Panitera Pengganti
16 Latifah, S.Ag. 196207061992032002 Panitera Pengganti
17 Mugiarti, S.Ag. 196507091994032002 Panitera Pengganti